ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana osobných údajov, ktoré nám zverujete je pre nás mimoriadne dôležitá, preto Vás v nasledujúcom texte informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť BOAT IT UP, s. r. o. so sídlom Mlynské nivy 4, Bratislava 811 09, IČO: 55 646 28 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť BOAT IT UP“). Akékoľvek informácie ohľadom nakladania s Vašimi osobnými údajmi Vám radi poskytneme na e-mailovej adrese sailing@boatitup.com.

 

Tieto informácie sú určené pre návštevníkov našej webovej stránky, našich klientov, zmluvných partnerov a dodávateľov a ich cieľom je vysvetliť Vám ako Vaše osobné údaje získavame, používame, poskytujeme, prenášame a chránime a popisujú Vaše práva na ochranu osobných údajov a postup pri ich uplatnení.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, podľa ktorých Vás možno identifikovať alebo môžete byť identifikovateľný. Môže ísť o  bežné kontaktné údaje a identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné údaje zamestnávateľa, pri našich klientoch aj adresa, dátum narodenia, resp. rodné číslo.

 

S kým Vaše osobné údaje zdieľame?

Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie našich zákonných povinností.

Vaše osobné údaje môžu byť dostupné aj ďalším príjemcom, ako sú napríklad dodávatelia služieb Spoločnosti BOAT IT UP v oblasti:

  •       vedenie účtovníctva
  •       IT podpora
  •       vývoj a manažment webovej stránky
  •       poskytovanie poštových služieb
  •       poskytovanie právnych služieb

 

Zásady spracúvania

Osobné údaje spracúvame len v prípade, ak máme na to právny základ. Právnym základom spracúvania môže byť:

  •       zmluva a predzmluvné vzťahy
  •       plnenie zákonných povinností
  •       náš oprávnený záujem

 

Zmluva a predzmluvné vzťahy

Osobné údaje spracúvame na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov. To znamená, že údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli s Vami uzavrieť a plniť obchodnú zmluvu. Bez Vašich osobných údajov nemôžeme zmluvu uzavrieť a následne zabezpečiť jej plnenie, t.j. poskytnúť Vám naše služby.

Zákonná povinnosť

Niektoré osobné údaje spracúvame na základe plnenia zákonných povinností. Zákony určujú, ktoré osobné údaje musíme spracúvať a v akom rozsahu na plnenie zákonných povinností. Ak Vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok nedostatočnú alebo nemožnú realizáciu našich zákonných povinností.

Oprávnený záujem

Keď máme vlastný obchodný alebo podnikateľský dôvod na použitie Vašich údajov, nazýva sa to oprávnený záujem. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby Ak spracúvame osobné údaje na základe oprávneného záujmu, informujeme Vás o tom v texte nižšie.

 

Na aký účel Vaše osobné údaje spracúvame, na akom právnom základe a ako dlho ich uchovávame?

Vaše osobné údaje spracúvame na účely, ktoré sú bližšie definované v nasledovnom prehľade:

 

 

Účel spracúvania

Vašich osobných údajov

Právny základ spracovateľskej činnosti


Lehota uchovávania

Kategória príjemcov

Uzatváranie a plnenie rôznych zmluvných vzťahov

Zmluvný vzťah

Lehota uchovávania je počas trvania zmluvného vzťahu až do riadneho ukončenia zmluvy a vysporiadania  všetkých zmluvných záväzkov; najneskôr 10 rokov od ukončenia platnosti zmluvy

Zmluvné strany

Dodávatelia služieb

Vedenie účtovníctva a s tým súvisiace povinnosti

Zákonná povinnosť

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Lehota uchovávania je 10 rokov

Daňový úrad

Kontaktné údaje z kontaktného formulára

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia na spracúvaní kontaktov subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a pod.

Lehota uchovávania je 1 rok od vybavenia požiadavky, ak nepríde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu

Zamestnanci prevádzkovateľa

Vybavenie a evidencia uplatnených práv dotknutých osôb (GDPR)

Zákonná povinnosť

podľa Kapitoly III Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Lehota uchovávania je 5 rokov

Fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb

Súdne spory, uplatňovanie právnych nárokov (všeobecne, nielen na súde) a súdnych právomocí

Účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania osobných údajov – plnenie zmluvných povinností, v rámci čoho je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi

 

Lehota uchovávania je 10 rokov od ukončenia súdneho sporu

Účastníci konania, právni zástupcovia účastníkov konania príslušný súd, subjekty oprávnené podľa osobitných predpisov vyjadrovať sa k predmetu konania, komory, združenia zriadené zákonom, súdny znalci,

Exekúcie

Zákonná povinnosť

Zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

5 rokov

Osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, notári

Správa archívov a registratúry, vrátane evidencie pošty

Zákonná povinnosť

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach

Zákonné lehoty uchovávania dokumentov

10 rokov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Náš oprávnený záujem

Doba uchovávania sa odvíja od zákonných premlčacích lehôt.

Subjekt poskytujúci služby vymáhania pohľadávok, právny zástupca

 

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj na základe súhlasu; v tomto prípade je účel spracúvania osobných údajov uvedený priamo v žiadosti o udelenie takéhoto súhlasu. Ak sa osobné údaje poskytujú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť poskytnutia osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas; s výnimkou prípadov kedy je pôvodný účel zlučiteľný s nový účelom (napr. vymáhanie nárokov zo zmlúv).

 

Údaje uvedené v rozsahu požadovanom v kontaktnom formulári, akými sú meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto al. mesto kde sa má požadovaná služba vykonávať, typ subjektu a ďalšie doplňujúce informácie sú potrebné pre spracovanie Vašej požiadavky. V prípade ich neposkytnutia Vám nebudeme schopní poskytnúť relevantné informácie či službu.

Prenos údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás pri uzatváraní alebo plnení zmluvy. Osobné údaje môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, napr. webovej stránky klienta či dodávateľa alebo odoslaním formuláru na našej webovej stránke.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Spoločnosť BOAT IT UP nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie s právnym alebo obdobne významným vplyvom na Vás.

 

 

Bezpečnosť osobných údajov

Na bezpečnosť údajov sme zaviedli primerané technické, organizačné a fyzické opatrenia.

 

Naším cieľom je ochrana Vašich osobných údajov pred neoprávneným spracúvaním, náhodnou stratou, poškodením alebo zničením. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Spoločnosť BOAT IT UP chráni Vaše osobné údaje pred zneužitím vhodnými a dostupnými prostriedkami. Osobné údaje uchovávame v chránených priestoroch, miestnostiach, úložiskách alebo systémoch. Prístup k týmto priestorom je obmedzený, vopred určený a vždy kontrolovaný.

Spoločnosť BOAT IT UP okamžite rieši každý bezpečnostný incident. Ak je pravdepodobné, že incident bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, vždy vás o tom informujeme. Budeme Vás informovať aj o opatreniach, ktoré sme prijali na nápravu.

 

Uchovávanie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely uvedené vyššie.

 

 

Aké sú Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame?

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi nás môžete kontaktovať ohľadom nasledujúcich práv:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

 

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď  si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo odvolať súhlas

Vo výnimočných prípadoch môžeme vaše osobné údaje spracúvať na základe súhlasu. O takom spracúvaní budete vopred osobitne informovaní. V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky alebo písomne.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

 

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Ak si chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, pošlite nám e-mail na adresu: sailing@boatitup.com. Môžete nás tiež kontaktovať písomne poštou na adresu Spoločnosti BOAT IT UP.

 

Vašu žiadosť vybavíme do 30 dní. V prípade potreby si od Vás vyžiadame ďalšie informácie na overenie Vašej identity. Ak je Vaša žiadosť komplikovaná alebo ak ste podali viac žiadostí, môže nám to trvať dlhšie. Ak nám odpoveď bude trvať dlhšie ako mesiac, budeme Vás informovať.

 

Získanie kópie Vašich osobných údajov (alebo uplatnenie akýchkoľvek iných práv) je bezplatné. Môžeme si však účtovať primeraný poplatok, ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, opakovaná alebo neprimeraná.

 

Zmeny v informáciách o spracúvaní osobných údajov

Ak sa rozhodneme tieto informácie zmeniť, budú zverejnené na webovej stránke v aktuálnom znení.

Posledná zmena bola vykonaná 11.03.2024.